มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์
บัญชีรายชื่ออาจารย์คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย
1 นางสาวเพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล   68 นางฑิตฐิตา นาคเกษม  
2 นางสาวสุวิมล นภาผ่องกุล   69 ผศ.ทินประภา จีระพันธุ  
3 นางสาว Otani Setsuko   70 นายธีระยุทธ ธีระศิลป์  
4 นางสาว Sachiko Hiratsuka   71 นางสาวปัณณวรรณ วาจางาม  
5 นางสาว Saki Takikawa   72 นายพงศ์เกษม สนธิไทย  
สาขาวิชาภาษาจีน 73 นายยุทธนา นันทิวัธวิภา  
6 นางสาวสุชาดา ภู่สิทธิกุล   74 นางรำไพ จิตรแหง  
7 นางสาวดวงพร ตั้งจิตอธิษฐาน   75 นายองอาจ โอ้โลม  
8 นาย LIN   Hung-Cheng     76 นางสาวอัญชลี อภัยปรปักษ์  
สาขาวิชาภาษาตะวันตก 77 นายโอภส์ แก้วจำปา  
9 นางสาวรัชฎา บุณยฤทธิ์   78 นายสมิง จารย์คุณ  
10 นางสาวอารี ลาภวงศ์ราษฎร์   สาขาวิชาสังคมศาสตร์
11 นางกรกมล ศรีเดือนดาว   79 นางนพมนต์ กระแจะจันทร์  
12 นางกรรัตน์ ปริญญาจารย์   80 นางประภาพร นันทการัตน์  
13 นางสาวกัลยา เพชรเพริศ   81 นางพวงเพชร บริบูรณ์สุข  
14 นางขนิษฐา ดวงพัสตรา   82 นางศิริอนงค์ แสงศรี  
15 นางสาวจำนง แก้วเพ็ชร   83 นางสาวพรทิพย์ รินนาศักดิ์  
16 นางชพนิต แสวงมงคล   84 นางสาวอลิสา ชัยอิสรากร  
17 นางทัศนา ไชยโกษี   85 นางสุวิมล พิชญไพบูลย์  
18 นายธัญญวัฒน์ ตรีเนตร   86 นายทัศนัย ไกรทอง  
19 นางนลินี สนธิไทย   87 นายสง่า นามวัตร  
20 นางสาวนุชนาฎ วรยศศรี   88 นายสุชิน ลาภอุดม  
21 นางบุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา      89 นายสุเมธ ด้วงจู  
22 นางสาวปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์   90 ผศ.วิภาพร มาพบสุข  
23 ผศ.พวงมณี ตันติวงศ์   91 ผศ.สมชาย บุญญบาล  
24 ผศ.พัสนี ด้วงพิบูลย์   สาขาวิชามนุษยศาสตร์
25 นางสาวมนัสวี ดวงลอย   92 นางดาลัด พุกาธร  
26 นายรัชพล สมนึก   93 นางธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร  
27 นางรุจจิพร บัวแก้ว   94 นางธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี  
28 นางลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ   95 ผศ.บุญญาภา แจ้งสี  
29 นายลีชัย ปัญญาวงศ์งาม   96 นางผุสดี พฤกษะวัน  
30 นางสาววนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา   97 นางจันทนา วงศ์หาญ  
31 นายวราวุธ สำรวญหันต์   98 นางสาวจันทิมา จันทรศักดิ์  
32 นางสาววัชรี พูนพิพัฒน์ผล   99 นางสาวชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย  
33 นางสาววัชรีวรรณ ลาวรรณ   100 นางสาวบารนี อาชวนิจกุล  
34 นายวิสูตร อินทร์สำอาง   101 นางสาวมยุรี อู่สำราญ  
35 นางสาวสมจินต์ เชี่ยวชาญ   102 นางศิริมา ศีลพัฒน์  
36 นายสมบูรณ์ สัมมัชนิ   103 นางสาวสบพร ขุทรานนท์  
37 นางหฤทัย ปานเปรม   104 นางอำไพ แสนหมื่น  
38 นางสาวอมรพรรณ จำปา   105 นายบุญสม ครึกครืน  
39 ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล   106 นายสมชาย ดนตรี  
40 นาย David Waddington   107 ผศ. เติมศักดิ์ คทวณิช  
41 นาย Dominick Cartwright   108 ผศ.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ  
42 นาย Kevin Dempsey   109 ผศ.สมยุทธ วงศ์ชัยอุดมโชค  
43 นาย Spencer Mark James   110 ผศ.สุรีรัตน์ กองแดง  
44 นาย Thomas Languell   111 ผศ.อรพรรณ โคตมานุรักษ์  
45 นาย Oglesby  Howard  Ashley  Michael   112 ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
46 นางชวัลนุช อุทยาน   113 นางโฉมฤดี สิริวันต์  
47 นางสาวเบญจา จันทร   114 นายไพฑูรย์ พลเสน  
48 ผศ.เยาวภา ลีละบุตร   115 ผศ.ณัฐเสกข์ เรืองศิริ  
49 นายธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ   116 นายนิติรุตติ์ ทิมไทย  
50 นางสาวนานา ศรีธรรมศักดิ์   117 นายนิพัทธ์ อัครศวะเมฆ  
51 นางสาวพจนีย์ ศักดิ์เดชากุล   118 นายบรรพต เจตนเสน  
52 นางรจนา   ศรีสังวรณ์   119 ผศ.ประชุมพร วิสารทวิศิษฎ์  
53 นางสาวสุภาพร อรรคพิณ   120 นายพีระพล เอียดทองใส  
54 นางสาวสุมาลี นันทศิริพล   121 นายวัฒนา ลุ้มนอก  
55 นางสาวอริยา เรียงจันทร์   122 นายวิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ  
สาขาวิชาการโรงแรม 123 ผศ.ศุภฤกษ์ แก้วกมลรัตน์  
56 นายเกรียงศักดิ์  อาภามงคล   124 นายสินชัย รัศมีเฟื่อง  
57 นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง   125 นายสุเทพ เขียวคราม  
58 ผศ.ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์   126 นายสุเปรม นนทะวงษ์  
59 นางสาวนิพาภรณ์ ชูขำ   127 นายอวยชัย เขียวขำ  
60 นางปณิชา อินทรสุริยวงษ์   สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญาไทย
61 นางประชุมพร  รังษีวงศ์   128 นางกฤษณา ชูโชนาค  
62 ผศ.พิสิษฐ์ชา ศรีเนตร์   129 นางสาวจันทร์พร ช่วงโชติ  
63 นายยุทธพงษ์ เมษพันธ์   130 นางนันทวัน กลิ่นจำปา  
64 นางสาวสุดนรี สันตินรนนท์   131 นางเรณู ใยมณี  
65 นางสาวอัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์   132 นางสาวศุภาสี วงษ์ทองดี  
66 นางสาวดาราวรรณ ไศลมณี   133 นางอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์  
67 นางสาวจีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา