September 2018
MTWTFSS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Aug   Oct »

Latest News

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ 

เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาและได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบาย
แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้นContinue reading

ประกาศรายชื่อและขอเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่อและขอเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ จากเดิมวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็น วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง R๔๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาContinue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๑ ราย  คือ Continue reading

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์   มีรายละเอียดดังนี้Continue reading

โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย หัวข้อ “วิถีชีวิตไทยในสีน้ำ” ระดับอุดมศึกษา

Continue reading