Latest Posts

โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย หัวข้อ “วิถีชีวิตไทยในสีน้ำ” ระดับอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

1. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 2. หมายเลขผู้สมัคร 3. กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดต่าง ๆ ดาวโหลดได้ที่นี่

1. ประกาศการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา 3. กระบวนการสรรหา 4. คุณสมบัติ 5.ใบรับสมัครรับการสรรหา 5. แบบ คสค 4.1 ใบสมัครเข้ารักการสรรหาเป็นคณบดี (ไฟล์ word) 6.ใบเสนอชื่อบุคคล 6. แบบ คสค 4.2 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา (ไฟล์ word) 7..ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น 7. แบบ คสค 5 ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร (ไฟล์ word) 8.หลักเกณฑ์และการกลั่นกรอง

การแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี วันอาทิตย์ที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑   ภาพในงานการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ   ดาวโหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่นี่ ระเบียบการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ – ๒๕๖๑ ใบสมัครแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕-๒๕๖๑    

July 2018
MTWTFSS
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« Jun   Aug »