Sticky

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผู้สมัครหมายเลข 1 ข้อมูลและคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 1 ผู้สมัครหมายเลข 2 ข้อมูลและคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 2 ประกาศContinue Reading

Sticky

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขันสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคณะศิลปศาสตร์ 9 แห่ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก3.Continue Reading