Latest Posts

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

1. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 2. หมายเลขผู้สมัคร 3. กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดต่าง ๆ ดาวโหลดได้ที่นี่

1. ประกาศการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา 3. กระบวนการสรรหา 4. คุณสมบัติ 5.ใบรับสมัครรับการสรรหา 5. แบบ คสค 4.1 ใบสมัครเข้ารักการสรรหาเป็นคณบดี (ไฟล์ word) 6.ใบเสนอชื่อบุคคล 6. แบบ คสค 4.2 ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา (ไฟล์ word) 7..ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น 7. แบบ คสค 5 ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร (ไฟล์ word) 8.หลักเกณฑ์และการกลั่นกรอง

การแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี วันอาทิตย์ที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑   ภาพในงานการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ   ดาวโหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่นี่ ระเบียบการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ – ๒๕๖๑ ใบสมัครแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕-๒๕๖๑    

ขอเชิญชมและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว (ระดับอุดมศึกษา) ปีที่ 3

หัวข้อ “การท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยมีหัวข้อการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R301 การแข่งขันทักษะการเขียนรายการนำเที่ยว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง L401 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ ที่ pr.larts.utk@gmail.com กติกาการแข่งขันทักษะเขียนรายการนำเที่ยว กติกาการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ภาษาไทย กติกาการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ  

การแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับอุดมศึกษา “MIGHTY MIX 2018 UNIVERSITY CHALLENGE”

สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา “MIGHTY MIX 2018 UNIVERSITY CHALLENGE”